Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

1.1 Onder "www.sportprijzenzwolle.nl" en "www.shop.sportprijzenzwolle.nl" wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: Traseco Sportprijzen.

1.1.1 Identiteit van de ondernemer:

Traseco Sportprijzen, handelend onder de naam www.sportprijzenzwolle.nl en www.shop.sportprijzenzwolle.nl

Vestigings- en bezoekadres: Paxtonstraat 3a, 8013 RP Zwolle

Contact:

Telefoon: 038-4533819 (tijdens werkdagen van 13.30 tot 17.00 uur)

E-mail: info@sportprijzenzwolle.nl

Algemene informatie:

Kamer van Koophandel: 62381946

BTW nummer: NL105433317B01

Bankrelatie: NL44RABO0301169616

1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Traseco Sportprijzen en op alle met Traseco Sportprijzen aangegane overeenkomsten.

1.3 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, wanneer nadrukkelijk aangegeven, Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. 

1.4 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.5 Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Traseco Sportprijzen is ingestemd.

1.6 Onder "Koper" wordt iedere bezoeker verstaan van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Traseco Sportprijzen in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.7 Traseco Sportprijzen behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

1.8 Door het gebruik van de internetsite van Traseco Sportprijzen en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

1.9 Traseco Sportprijzen is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met Koper.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. Traseco Sportprijzen is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijke en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.

2.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

2.3 Een aanbod van de potentiële Koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:

* de potentiële Koper precies heeft aangegeven welk product en/of dienst hij wil ontvangen

* de potentiële Koper de gegevens heeft ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data ("bestelformulier") aan Traseco Sportprijzen via elektronische weg is verzonden en door Traseco Sportprijzen is ontvangen.

2.4 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is verzonden en per email is verzonden naar het door Koper opgegeven email-adres.

2.5 Koper en Traseco Sportprijzen komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Traseco Sportprijzen zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden als een vermoeden van bewijs.

2.6 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer) gegeven of gedaan. Traseco Sportprijzen garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

3. Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.

3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt in een folder of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.

3.3 De Koper is de prijs verschuldigd die Traseco Sportprijzen in haar bevestiging conform artikel 2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft verteld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Traseco Sportprijzen worden gecorrigeerd.

3.4 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. De hoogte van de bezorgkosten staat op de internetsite vermeld.

4. Betaling

4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:

* iDeal

* Vooruitbetaling per bank

Traseco Sportprijzen kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.

4.2 In het geval door Traseco Sportprijzen een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.

4.3 In het geval voor een betaalwijze wordt gekozen met een creditcard dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaart uitgever van toepassing. Traseco Sportprijzen is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaart uitgever.

4.4 Bij niet of niet-tijdige betaling door Koper zal een aanmaningenprocedure worden gestart.

4.5 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Traseco Sportprijzen als gevolg van de niet nakoming door Koper van dienst (betalings-) verplichtingen heeft moeten maken.

4.6 In geval van niet-tijdige betaling is Traseco Sportprijzen bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van kosten daaronder begrepen.

5. Levering en leveringstijd

5.1 Bestellingen worden, na betaling, zo snel als mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Traseco Sportprijzen ernaar om na betaling van de bestelling binnen 1 werkweek op bijbehorende afleveradres af te leveren. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Traseco Sportprijzen kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of via haar vestigingen of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.

5.2 Indien een product dat tijdelijk niet voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is of een vergelijkbaar product zal worden geleverd. Vertragingen zullen aan de Koper per email of telefonisch worden gemeld.

5.3 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de Koper.

6. Retourneren en herroepingsrecht

6.1 Bij de aankoop van producten heeft de Koper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de Koper.

6.2 Tijdens deze termijn zal de Koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De Koper zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de Koper het product wenst te behouden. Indien de Koper van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal de Koper het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijs mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Traseco Sportprijzen retourneren, conform de door Traseco Sportprijzen verstrekte redelijke en duidelijke instructies. De producten kunnen worden geretourneerd aan Traseco Sportprijzen, Paxtonstraat 3a, 8013 RP te Zwolle.

6.3 Indien de Koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor rekening van de Koper. Indien de Koper een bedrag betaald heeft, zal Traseco Sportprijzen dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de terugzending of herroeping, terugbetalen.

6.4 Indien de Koper niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door Traseco Sportprijzen alleen worden uitgesloten indien Traseco Sportprijzen dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld; Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

* Die door Traseco Sportprijzen tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Koper

* Die duidelijk persoonlijk van aard zijn

* Die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, zoals speciaal op maat gemaakte artikelen volgens ontwerp of logo van de klant

* Waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Traseco Sportprijzen geen invloed heeft

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, op de Koper over, nadat Koper al hetgeen Koper ter zake van enige overeenkomst met Traseco Sportprijzen is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.

7.2 De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

8. Garantie en aansprakelijkheid

8.1 Voor door Traseco Sportprijzen geleverde producten gelde de algemene garantievoorwaarden.

8.2 Traseco is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Traseco Sportprijzen. Traseco Sportprijzen is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

8.3 Indien Traseco Sportprijzen om welke reken dat ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt of voor zover het door Traseco Sportprijzen verzekering hieromtrent wordt vergoed.

8.4 Ondanks de constante zorg en aandacht die Traseco Sportprijzen aan de samenstelling van de website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

8.5 De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Traseco Sportprijzen behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren.

8.6 De Koper is gehouden Traseco Sportprijzen te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Traseco Sportprijzen mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.

8.7 Het is mogelijk dat Traseco Sportprijzen op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Traseco Sportprijzen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

9. Overmacht

9.1 In geval van overmacht is Traseco Sportprijzen niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer doch niet enkel en alleen, stakingen, brand, bedrijfs storingen, energie storingen, niet of niet tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

10. Intellectueel eigendom

10.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Traseco Sportprijzen haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

10.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellen rechten en/of andere (intellectuele eigendom) rechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken, of andere voortbrengselen, alsmede - alsdan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.

10.3 Het is de Koper verboden gebruik te maken, daaronder begrepen het aanbrengen van wijzigingen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Traseco Sportprijzen, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

11. Persoonsgegevens

11.1 Traseco Sportprijzen zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat een Privacy Statement.

11.2 Traseco Sportprijzen neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregels- en wetgeving in acht.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing]

12.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

12.3 Op overeenkomsten tussen Traseco Sportprijzen en de Koper waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13. Diversen

13.1 Traseco Sportprijzen is gevestigd te (8013RP), Paxtonstraat 3a Zwolle en geregistreerd onder Kamer van Koophandel nummer 62381946. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan Traseco Sportprijzen, Paxtonstraat 3a, 8013 RP Zwolle of naar het email adres zoals staat aangegeven op de internetsite.

13.2 Binnen 2 werkdagen zullen uw e-mails beantwoord worden door de internet klantenservice. Traseco Sportprijzen doet er alles aan om op een eerlijke en oprechte manier met haar klanten te communiceren. Helaas kunnen wij de misbruik van onze naam door derden niet altijd voorkomen.