Traseco Sportprijzen Zwolle privacy verklaring

Traseco Sportprijzen Zwolle neemt de privacy van de personen met wie zij contact heeft ter harte. Dat kan gaan om klanten, medewerkers, zakelijke relaties of anderen. Traseco Sportprijzen Zwolle vindt het belangrijk dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld en dat de privacy wet- en regelgeving wordt nageleefd. In deze privacy verklaring wordt toegelicht hoe Traseco Sportprijzen Zwolle uw persoonsgegevens verwerkt. Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens? Traseco Sportprijzen Zwolle  is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De contactgegevens van Traseco Sportprijzen Zwolle  zijn: Traseco Sportprijzen Zwolle , Paxtonstraat 3A, 8013 RP Zwolle, telefoon 038-4533819, e-mail: info@sportprijzenzwolle.nl

Wanneer verzamelt Traseco Sportprijzen Zwolle  uw persoonsgegevens?

Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres. Traseco Sportprijzen Zwolle  verzamelt uw persoonsgegevens als u bijvoorbeeld een formulier invult, een brief of email stuurt of met ons belt. Ook als u uw gegevens op de website van Traseco Sportprijzen Zwolle  of bij een van onze medewerkers achterlaat, verstrekt u persoonsgegevens aan ons. Verder kunnen persoonsgegevens worden verzameld in het kader van een (potentiële) klant – , wettelijke of zakelijke relatie met Traseco Sportprijzen Zwolle.

Waarvoor gebruikt Traseco Sportprijzen Zwolle  uw persoonsgegevens?

Traseco Sportprijzen Zwolle  gebruikt uw persoonsgegevens ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, de levering van producten en diensten en in het bijzonder voor de uitvoering van de volgende activiteiten:

• Traseco Sportprijzen Zwolle  verwerkt persoonsgegevens voor het uitvoeren van afspraken en het onderhouden van relaties met klanten, leveranciers en andere betrokkenen. Zo legt Traseco Sportprijzen Zwolle  bijvoorbeeld de naam en adresgegevens vast van een klant en past Traseco Sportprijzen Zwolle  deze gegevens bij wijziging aan. Traseco Sportprijzen Zwolle  baseert zich voor deze verwerking op de uitvoering van een overeenkomst respectievelijk op haar gerechtvaardigde belangen aangezien het onderhouden van relaties noodzakelijk is in het kader van de normale bedrijfsvoering. 'Online bestellen/inzage gegevens/etc' Traseco Sportprijzen Zwolle verwerkt ook persoonsgegevens, zoals inloggegevens, als klanten zich registreren via de site. Via de site hebben klanten inzicht in hun bedrijfsgegevens zoals bestellingen en facturen. .

. • Om marketingactiviteiten uit te kunnen voeren, verwerkt Traseco Sportprijzen Zwolle  persoonsgegevens van (potentiële) relaties, zoals adresgegevens, e-mailadres, bedrijfsgegevens. Waar nodig worden persoonsgegevens in dit kader verwerkt op basis van toestemming. Voor direct marketing doeleinden worden persoonsgegevens van relaties verwerkt op basis van gerechtvaardigd belang aangezien deze activiteiten worden gerekend tot de normale bedrijfsvoering van Traseco Sportprijzen Zwolle.

• Voor communicatiedoeleinden, zoals het verstrekken van informatie over producten en/of diensten via een nieuwsbrief, de website, sociale media of anderszins en het verstrekken van informatie met betrekking tot bijvoorbeeld evenementen kunnen contactgegevens van relaties worden verwerkt. Voor overige communicatiedoeleinden vormen de gerechtvaardigde belangen van Traseco Sportprijzen Zwolle  de grondslag aangezien die activiteiten de normale bedrijfsvoering van Traseco Sportprijzen Zwolle  betreffen.

• Ten behoeve van de financiële administratie en interne controle worden bijvoorbeeld factuur- en betalingsgegevens verwerkt. De grondslag van deze verwerking is uitvoering van een overeenkomst.

Worden uw persoonsgegevens gedeeld met derden?

Traseco Sportprijzen Zwolle  zal uw persoonsgegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend gebruiken voor de hierboven genoemde doeleinden. Traseco Sportprijzen Zwolle  kan in het kader van haar bedrijfsvoering derden inschakelen. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van bedrijfsactiviteiten uw gegevens verwerken, worden daarvoor de vereiste maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw gegevens uitsluitend worden verwerkt voor zover dat in dit kader noodzakelijk is. Traseco Sportprijzen Zwolle  zal verder uw gegevens aan derden verstrekken in gevallen waarin zij daartoe verplicht is, zoals door een gerechtelijk bevel, of als zij daarvoor van u toestemming heeft gekregen.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Traseco Sportprijzen Zwolle bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde doeleinden. De bewaartermijn voor persoonsgegevens is afhankelijk van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. Hierbij wordt in ieder geval rekening gehouden met de van toepassing zijnde wettelijke bewaartermijn, de redelijke verwachting dat persoonsgegevens nog gebruikt zullen worden voor het doel waarvoor deze zijn verkregen en met de gerechtvaardigde belangen van Traseco Sportprijzen Zwolle. Zodra de persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn worden deze verwijderd. Beveiliging van uw persoonsgegevens Traseco Sportprijzen Zwolle heeft de nodige beveiligingsmaatregelen genomen om onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Daarnaast heeft Traseco Sportprijzen Zwolle  maatregelen genomen met betrekking tot fysieke en digitale toegangsbeveiliging.

Verzoeken om inzage, correctie, verwijdering, bezwaar en gegevensoverdracht.

Als u inzage wenst met betrekking tot alle over u verzamelde persoonsgegevens dan kunt u een verzoek daartoe indienen via e-mail naar info@sportprijzenzwolle.nl Dit e-mailadres kunt u tevens gebruiken als u persoonsgegevens wilt laten corrigeren of verwijderen, als u bezwaar wilt maken tegen een verwerking of als u gebruik wilt maken van het recht op gegevensoverdracht.

Vragen, opmerkingen of klachten.

Voor vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Traseco Sportprijzen Zwolle  kunt u contact opnemen via Paxtonstraat 3A, 8013 RP Zwolle, telefoon 038-4533819, email: info@sportprijzenzwolle.nl

Wijzigingen

De privacy verklaring van Traseco Sportprijzen Zwolle  kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest actuele privacy verklaring vindt u altijd op de website van Traseco Sportprijzen Zwolle .

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van Traseco Sportprijzen Zwolle worden gekopieerd, gedownload, verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier zonder schriftelijke toestemming van Traseco Sportprijzen Zwolle.

Merken

Alle eventuele woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van Traseco Sportprijzen Zwolle , tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van Traseco Sportprijzen Zwolle is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken of merknamen.